شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | خط مشی

خط مشی سیستم مدیریت IMS - HSE

 

شرکت پتروشیمی خوزستان به عنوان تنها شرکت تولید کننده پلیمرهای مهندسی کشور، با برخورداری از الطاف الهی و همکاری ارزشمند مدیران و کارکنان سخت کوش خود مصمم بر اجرا، حفظ و ارتقاء سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS)) استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001/2008)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001:2004)و سیستم مدیریت و بهداشت حرفه ای (BS OHSAS 18001:2007) و سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (ISO/TS 29001:2010) بوده و اهداف مرتبط با آن را که به صورت ادواری مورد بازنگری قرار خواهند گرفت به شرح ذیل اعلام می دارد:

  • بهبود کیفیت فرآیندها و محصولات جهت افزایش رضایت مشتریان و سایر طرف های ذینفع
  • پیشگیری و کنترل آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت ها و فرآیندهای شرکت، استفاده مناسب از منابع و جلوگیری از اتلاف انرژی
  • تعهد به پیشگیری از مصدومیت و بیماریها، ایمن سازی سیستم ها، نحوه انجام فعالیت ها به منظور کنترل و کاهش مخاطرات شغلی و عملیاتی در کلیه واحد ها.
  • ارتقاء توانمندی منابع انسانی از طریق آموزش های مناسب و ایجاد انگیزه کاری در آنان.

از کلیه مسئولین و کارکنان انتظار می رود علاوه بر درک ارزش های سازمانی در جهت توسعه پایدار و افزایش بهره وری، با رعایت الزامات خط مشی و به کارگیری دقیق روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری، نسبت به انجام وظایف و مسئوایت های خویش در سیستم مدیریت یکپارچه IMS و HSE، تلاش وافر داشته و مدیریت شرکت را در اجرای تعهدات زیر یاری نمایند:

  • بهبود مداوم سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست، کیفیت و عملکرد آنها.
  • رعایت قوانبن و مقررات ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی مریبط با فعالیت های شرکت و رعایت استاندارد های کیفیت محصول.
  • حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان و محافظت آنان در برابر مخاطرات ناشی از عوامل زیان آور.
  • برقراری ارتباط و تعامل سازنده با کلیه مراجع ذینفع به عنوان یک شهروند مسئول.

ا اینجانب ضمن تاکید بر رعایت الزامات سیستمهایIMSوHSE، آقای رضا صالح احمدی را به عنوان نماینده تام الاختیار مدیریت به منظور حصول اطمینان از درک، اجرا و حفظ این خط مشی در کلیه سطوح شرکت، معرفی می نمایم.

سید محمد احمد زاده - مدیریت عامل