شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | خط مشی شرکت

خط مشی سیستم مدیریت IMS - HSE

شركت پتروشيمي خوزستان به عنوان تنها شركت توليدكننده پليمرهاي مهندسي كشور، با برخورداري از الطاف الهي و همكاري ارزشمند مديران و كاركنان سخت كوش خود مصمم بر اجراء، حفـظ و ارتقـاء سيستـم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست   (HSE-MS)، استقـرار سيستـم مـديريت كيفيت (ISO 9001:2015)، سيستـم مـديريت زيست محيطـي (ISO 14001:2015) و سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه ای  (BS OHSAS 18001:2007)وسيستم  مديريت كيفيت در صنعت نفت، گاز وپتروشيمي (ISO/TS 29001:2010 ) بوده و اهداف مرتبط با آن را كه به صورت ادواري مورد بازنگري قرار خواهند گرفت، به شرح زير اعلام مي نمايد:

  • افزايش رضايت مشتريان و سايرطرف هاي ذينفع.
  • پيشگيري از مصدوميت و بيماريها، ايمن سازي سيستم ها، نحوه انجام فعاليت ها به منظور كنترل و كاهش مخاطرات شغلي و عملياتي در كليه واحدها.
  • پيشگيري و كنترل آلودگي محيط زيست، ناشي از فعاليت ها , محصول و فرآيندهاي شركت.
  • آموزش هاي مناسب و ايجاد انگيزه كاري در منابع انساني.
  • شناسایی و پیشگیری ریسک های فرآیندی، استفاده بهینه از فرصت های بهبود در پیشبرد اهداف سازمان.

  از كليـه مسئولين و كاركنان انتظار مي رود علاوه بر درك ارزش هاي سازماني در جهت توسعه پايدار و افزايش بهره وري، با رعايت الزامات خط مشي و بكارگيري دقيق روش هاي اجرايـي و دستورالعمل هاي كـاري، نسبت به انجـام وظايف و مسئوليت هاي خويش درسيستم مديريت يکپارچه IMS وHSE، تلاشي وافر داشته و مديريت شـركت را در اجراي تعهـدات زيـر ياري نمايند:

  • بهبود مداوم سيستم هاي مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست، كيفيت و عملكرد آنها.
  • رعايت قـوانيـن و مقـررات ايمني، بهداشت شغلي و زيست محيطـي مرتبط با فعاليت هاي شركت و رعايت استانداردهاي كيفيت محصول.
  • حفظ و ارتقاء سلامت كاركنان و محافظت آنان در برابر مخاطرات ناشي از عوامل زيان آور.
  • برقراري ارتباط و تعامل سازنده با كليه مراجع ذينفع بعنوان يك شهروند مسئول.

اينجانب ضمن تأكيد بر رعايت الزامات سيستم های IMS و HSE و الزامات قانوني، آقاي رضا صالح احمدی را به عنوان نماينده تام الاختيار مديريت به منظور حصول اطمينان از درك، اجراء و حفظ اين خط مشي در كليه سطوح شركت، معرفي مي نمايم.

 

سید محمد احمد زاده - مدیریت عامل