شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | مسئولیت اجتماعی

پتروشیمی خوزستان مهربان با محیط زیست

 

شرکت پتروشیمی خوزستان به عنوان تنها شرکت تولید کننده پلیمرهای مهندسی کشور، با برخورداری از الطاف الهی و همکاری ارزشمند مدیران و کارکنان سخت کوش خود مصمم بر اجرا، حفظ و ارتقاء سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS)) استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001/2008)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001:2004)و سیستم مدیریت و بهداشت حرفه ای (BS OHSAS 18001:2007) و سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (ISO/TS 29001:2010) بوده و اهداف مرتبط با آن را که به صورت ادواری مورد بازنگری قرار خواهند گرفت