شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | ارزیابی داخلی فرایندهای سازمانی شرکت پتروشیمی خوزستان طی دو روز انجام پذیرفت.

ارزیابی داخلی فرایندهای سازمانی شرکت پتروشیمی خوزستان طی دو روز انجام پذیرفت.

تاریخ انتشار: ۹۸-۰۸-۲۲

ارزیابی داخلی فرایندهای سازمانی شرکت پتروشیمی خوزستان طی دو روز انجام پذیرفت.

ارزیابی داخلی فرایندهای سازمانی شرکت پتروشیمی خوزستان طی دو روز انجام پذیرفت. 
اولين دوره ارزیابی فرایندهای سازمانی شرکت پتروشیمی خوزستان در سال ٩٨ با حضور مدیرعامل ، مدیران و مسئولان واحدهای مختلف برگزار شد.

شرکت پتروشیمی خوزستان  در راستای بهبود مستمر, پروژه ارزیابی داخلی فرایندهای سازمانی خود را با بهره گیری از مدل TECHCHI (TEM1000:2019) برگزار نمود. 
به گزارش روابط عمومی, هدف این پروژه رشد و ارتقای شرکت از طریق شناسایی فرایندهای سازمانی و مقایسه آن با استانداردهای بین المللي در جهت بهبود مستمر فرايند ها و تعیین فرایند های اولویت دار با توجه به محدودیت منابع و امکانات بود .

ارزیابی فرایند ها سازماني شركت پتروشیمی خوزستان پس از حضور ٤ ارزياب آموزش ديده به صورت مستمر ، برگزاری جلسات هفتگی فرایندهای سازمانی ،برگزاری جلسات بررسی ریسک ها و فرصت ها ، برگزاری چندین دوره  آموزشي برای مدیران و کارشناسان شرکت, اجرای پروژه های بهبود بعد از عارضه یابی و همچنین برنامه ریزی دقیق و مطلوب از سوی واحد برنامه ريزي و اطلاعات مديديت انجام شد.
در طی دو روز بيستم و بيست و يكم آبان ماه ارزیابان طی مصاحبه با مدیران میانی ، مسئولان واحد ها و متوليان فرايند طي ١٢ جلسه  به بررسی بيش از ١٢٠ فرایند سازمانی در دوازده بعد مدل در قالب کارگروه های اجرایی پرداختند.

آخرین خبرها