شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | ارسال شکایت

فرم ثبت شکایات مشتریان

مشخصات مشتری

اطلاعات محصول خريداري شده

نوع شکایت

شرح شکایت

راهکار مورد نظر مشتری