شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | ارزش ها

ارزش های مجتمع پتروشیمی خوزستان

 

ارزش های شرکت پتروشیمی خوزستان به شرح ذیل می باشد:

  • صداقت
  • عدالت
  • محیط زیست
  • انضباط
  • آراستگی