شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | اعضای هیئت رئیسه

اعضای هیئت رئیسه

منوچهر توکل
سرپرست مجتمع

ایمیل: tavakol@kzpc.ir

تلفن:  70015-061521

نمابر: 3-70002-061521

غلامرضا امین
مدیر منابع انسانی

ایمیل: amin@kzpc.ir

تلفن: 70012-061521

نمابر: 3-70002-061521

ابراهیم علیزاده
مدیر مالی

ایمیل: alizadeh@kzpc.ir

تلفن: 70290-061521

نمابر: 70301-061521

طالب جلالی
سرپرست تعمیرات

ایمیل: jalali@kzpc.ir

تلفن: 70006-061521

نمابر: 3-70002-061521

حمید کیماسی
مدیر بازرگانی

ایمیل: keimacy@kzpc.ir

تلفن: 70020-061521

نمابر: 70030-061521

احمد زائری پور
سرپرست حراست

ایمیل: zayeripour@kzpc.ir

تلفن: 70370-061521

نمابر: 70009-061521

ابوطالب گودرزی
سرپرست HSEQ

ایمیل: goudarzi@kzpc.ir

تلفن: 70250-061521

نمابر: 3-70002-061521

محمد جوکار
سرپرست بهره برداری

ایمیل: jokar@kzpc.ir

تلفن: 70420-061521

نمابر: 3-70002-061521

مهدی یگانه
سرپرست امور حقوقی
و پیمانها

ایمیل: yeganeh@kzpc.ir

تلفن: 70240-061521

نمابر: 70011-061521

علی جمیل پور
سرپرست خدمات فنی

ایمیل: jamilpour@kzpc.ir

تلفن: 70575-061521

نمابر: 70030-061521