شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | اعضای هیئت رئیسه

اعضای هیئت رئیسه

رضا صالح احمدی
مدیر عامل

ایمیل: salehahmadi@kzpc.ir

تلفن: 41-70040-061521

نمابر: 3-70002-061521

غلامرضا امین
سرپرست منابع انسانی

ایمیل: amin@kzpc.ir

تلفن: 70012-061521

نمابر: 3-70002-061521

ابراهیم علیزاده
سرپرست امور مالی

ایمیل: alizadeh@kzpc.ir

تلفن: 70290-061521

نمابر: 70301-061521

منوچهر توکل
رئیس تعمیرات

ایمیل: tavakol@kzpc.ir

تلفن: 70006-061521

نمابر: 3-70002-061521

حمید کیماسی
سرپرست بازرگانی

ایمیل: keimacy@kzpc.ir

تلفن: 70020-061521

نمابر: 70030-061521

منصور حمید
رئیس حراست

ایمیل: hamid@kzpc.ir

تلفن: 70370-061521

نمابر: 70009-061521

حشمت ا... درویشی
رئیس امور HSE

ایمیل: darvishi@kzpc.ir

تلفن: 70250-061521

نمابر: 3-70002-061521

محمد جوکار
سرپرست بهره برداری

ایمیل: jokar@kzpc.ir

تلفن: 70420-061521

نمابر: 3-70002-061521

مهدی یگانه
سرپرست امور حقوقی
و پیمانها

ایمیل: yeganeh@kzpc.ir

تلفن: 70240-061521

نمابر: 70011-061521

علی جمیل پور
سرپرست خدمات فنی

ایمیل: jamilpour@kzpc.ir

تلفن: 70575-061521

نمابر: 70030-061521