شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | اعضای هیئت مدیره

اعضای هیأت مدیره

رضا محتشمی پور
رییس هیأت مدیره

سید محمد احمدزاده
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

محمد عیسی انوشا
عضو هیأت مدیره

نادر افلاطونی
عضو هیأت مدیره

حجت الله دیناروند
عضو هیأت مدیره