شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | نظرسنجی و رضایت مشتریان

نظرسنجی و رضایت مشتریان

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید

میزان رضایت از کیفیت محصول و مطابقت آن با مشخصات فنی ارائه شده

میزان رضایت از کیفیت بسته بندی محصول

میزان رضایت از کمیت محصول تحویلی

میزان رضایت از تحویل به موقع محصول و زمان بارگیری

میزان رضایت از پاسخگویی به مسائل،مشکلات و شکایات

میزان رضایت از نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات مطرح شده

میزان رضایت از همکاری در شرایط بحران (افزایش/کاهش محصول ارسالی)

میزان تمایل به خرید مجدد محصولات شرکت

میزان رضایت از سرعت در مراحل اداری دریافت محصول(بورکراسی تحویل محصول )

میزان رضایت از برخورد پرسنل انبار و بارگیری

نحوه برخورد با نمایندگان مشتری در شرکت

میزان رضایت از پیگیری نظرات و استفاده از پیشنهادات مشتریان

امان و سهولت دسترسي به مسئولين مربوطه شركت

میزان رضایت کلی از شرکت

توضیحات تکمیلی