شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | مناقصات و مزایدات

آگهي نوبت اول

 

شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس

موضوع : فراخوان عمومي دعوت به مناقصه نگهداري و تعميرات دستگاه ها و واحدهاي مجتمع پتروشيمي خوزستان به شماره م ن 04/96

شركت سهامي پتروشيمي خوزستان در نظردارد نگهداري و تعميرات دستگاه ها و واحدهاي مجتمع خود را به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.لذا از كليه شركتهاي متقاضي دعوت مي گردد حداكثر تا پايان وقت اداري 1396/04/21 به همراه مدارك لازم جهت دريافت اسناد مناقصه ، به آدرس استان خوزستان ، بندر امام خميني،منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ، سايت 4 شركت پتروشيمي خوزستان امور حقوقي و پيمانها ،يا تهران خيابان وزرا(شهيد خالد اسلامبولي)،كوچه پنجم،پلاك 22،طبقه دوم مراجعه نمايند.

شرايط ومدارك مورد نياز:

1- دارا بودن شخصيت حقوقي.

2- فتوكپي اساسنامه شركت آگهي تاسيس وهمچنين آخرين آگهي تغييرات مربوط به سهام ،اعضاي هيات مديره ومدير عامل شركت .

3- داشتن گواهي تاييد صلاحيت از شركت ملي صنايع پتروشيمي و نيز دارابودن تائيديه صلاحيت كار و ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سال 95 در امورمذكور..

4-توانايي تهيه و ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان000ر000ر350 ريال به عنوان تضمين شركت در مناقصه.

5- ارائه فيش پرداختي به مبلغ 200/000 ريال بابت خريد اسناد مناقصه(شماره حساب6012027700 بانك تجارت شعبه پتروشيمي خوزستان).

6- حسن سابقه كار و تجربه مرتبط و معتبر.

7- دارا بودن توانايي كافي مالي و نيروي متخصص با تجربه .

8- تكميل فرم ارزيابي كيفي پيمانكاران وارايه موارد خواسته شده .

لازم به توضيح اينكه پس از بررسي هاي كميته فني-بازرگاني ، پاكات پيشنهاد مالي متقاضياني كه واجد شرايط شناخته شده اند ( كسب حداقل امتياز لازم از فرم ارزيابي كيفي پيمانكاران ) بازگشايي خواهد شد و ارسال مدارك مزبور وارايه پيشنهاد هيچگونه حقي جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.جهت نياز به اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي kzpc.IR  مراجعه و يا با شماره تلفن 06152170240 يا02188707639 تماس حاصل فرماييد . مدارك ارسال شده ، مسترد نمي گردد .

آگهي نوبت دوم دو روزكاري پس از آگهي نوبت اول چاپ مي شود.

 

امور حقوقي و پيمانهاي شركت پتروشيمي خوزستان

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

استعلام خريد اتصالات  P.V.D.Fشماره 9630055

        احتراماً، اين شركت در نظر دارد خريد اتصالات  P.V.D.Fبه شرح پيوست را از شما خريداري نمايد. لذا در صورت تمايل جهت ارائه پيشنهاد قيمت و پيشنهاد فني، ضمن مطالعه شرح پيوست تا پايان وقت اداري مورخ 96/03/08 نسبت به تحويل پاكات مالي  (دربسته) و فني(دربسته)  به آدرسهاي استان خوزستان بندرامام خميني(ره) منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت چهار، پتروشيمي خوزستان ، امور حقوقي و پيمانها يا تهران،خيابان وزراء(خالد اسلامبولي)،كوچه پنجم،پلاك 22،طبقه دوم، اقدام فرماييد. در صورت انصراف مراتب را كتباً به اين امور اعلام فرماييد.

شماره تلفن تماس:      06152170240

شماره نمابر:              06152170011

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

موضوع : استعلام خريد ورق آلومينيوم شماره 9630156

با سلام

        احتراماً، اين شركت در نظر دارد(kg)3000 كيلو گرم ورق آلومينيوم  به شرح پيوست را از شما خريداري نمايد. لذا در صورت تمايل جهت ارائه پيشنهاد قيمت و پيشنهاد فني، ضمن مطالعه شرح پيوست تا پايان وقت اداري مورخ 096/03/06 نسبت به تحويل پاكات مالي  (دربسته) و فني(دربسته)  به آدرسهاي استان خوزستان بندرامام خميني(ره) منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت چهار، پتروشيمي خوزستان ، امور حقوقي و پيمانها يا تهران،خيابان وزراء(خالد اسلامبولي)،كوچه پنجم،پلاك 22،طبقه دوم، اقدام فرماييد. در صورت انصراف مراتب را كتباً به اين امور اعلام فرماييد.

شماره تلفن تماس:      06152170240

شماره نمابر:              06152170011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

آگهي نوبت اول

فراخوان عمومي دعوت به مناقصه خريد بشكه موضوع مناقصه شماره م ن 02/96  

شركت سهامي پتروشيمي خوزستان در نظردارد تعداد 24000 عدد بشكه فلزي مورد نياز مجتمع خود را از طريق توليد كنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.لذا از كليه شركتهاي متقاضي دعوت مي گردد حداكثرتا تاريخ 01/03/1396 جهت دريافت اسناد مناقصه ، به آدرس استان خوزستان،بندر ماهشهر،منطقه ويژه اقتصادي،سايت 4،شركت پتروشيمي خوزستان امور پيمانها،يا تهران خيابان وزرا(شهيد خالد اسلامبولي)،كوچه پنجم،پلاك 22،طبقه دوم مراجعه نمايند.

الف ) موضوع مناقصه : خريد بشكه فلزي 220 ليتري

ب) نشاني مناقصه گزار: استان خوزستان – بندرامام خميني(ره) – منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي – سايت چهار.

ج) شرايط ومدارك مورد نياز:

شرايط ومدارك مورد نياز:

1- دارا بودن شخصيت حقوقي

2- فتوكپي اساسنامه شركت آگهي تاسيس وهمچنين آخرين آگهي تغييرات مربوط به سهام ،اعضاي هيات مديره ومدير عامل شركت .

3- كپي سوابق كاري و قراردادهاي مرتبط با موضوع مناقصه همراه با تاييديه هاي لازم (حداقل دو نمونه قرارداد ).

4-توانايي تهيه و ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان 000ر000ر120 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه.

5- ارائه فيش پرداختي به مبلغ 200/000 ريال بابت خريد اسناد مناقصه(شماره حساب27700 بانك تجارت شعبه پتروشيمي خوزستان).

6- حسن سابقه كار و تجربه مرتبط و معتبر.

7- دارا بودن توانايي كافي مالي و نيروي متخصص با تجربه .

لازم به توضيح اينكه پس از بررسي هاي لازم ، پاكات پيشنهاد مالي متقاضياني كه واجد شرايط شناخته شده اند ( كسب حداقل امتياز لازم از فرم ارزيابي كيفي پيمانكاران ) بازگشايي خواهد شد و ارسال مدارك مزبور وارايه پيشنهاد هيچگونه حقي جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.جهت نياز به اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتيkzpc.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن هاي  02188707639يا06152170244 تماس حاصل فرماييد .ضمنا"،آگهي نوبت دوم دوروز پس ازآگهي نوبت اول چاپ خواهد شد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                      

 

                                                                                       

 

 

موضوع : استعلام خريد بتن شماره 9631013

بتن آماده

با سلام

        احتراماً، اين شركت در نظر دارد (متر مكعب)60 QM  بتن مگر و (مترمكعب)130 QM   بتن با عيار 350  را از شما خريداري نمايد. لذا در صورت تمايل جهت ارائه پيشنهاد قيمت،  تا پايان وقت اداري مورخ 16/02/96 نسبت به تحويل پاكات مالي (دربسته)  به آدرسهاي استان خوزستان بندرامام خميني(ره) منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت چهار، پتروشيمي خوزستان ، امور حقوقي و پيمانها اقدام فرماييد. در صورت انصراف مراتب را كتباً به اين امور اعلام فرماييد.

شماره تلفن تماس:      06152170244

شماره نمابر:              06152170011